جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مصعب بن زبیر

از سرداران زمان مروان بن حکم (قرن1)

مصعب بن عبدالله بن مصعب

محدث و عالم علم انساب (قرن2و3)

مصعب بن عُمیر

صحابی پیامبر (ص) و از نخستین گروندگان به اسلام

مصعبی، ابوالطیب محمد بن حاتم

دبیر، شاعر و وزیر دوره سامانی (قرن4)

مصلح، جواد

پژوهشگر، مدرس و مترجم آثار فلسفه اسلامی (قرن14)

مصلّی

محل برگزاری نماز - بررسی جنبه های معماری مصلّی

مَصُمْغان

از سلسله های حکومتی محلی قدیمی در ایران، ناحیه ی دماوند، که تا زمان منصور عباسی استقلال خود را حفظ کردند (قرن2)

مصموده

از گروههای قومی بربر که شاخه ای از برانیها را تشکیل می دهند.

مصنف

نوعی از کتاب های حدیثی که بر اساس موضوع مرتب شده اند

مصنّف، ابوبکر بن هدایة الله

فقیه و تراجم نویس شافعی (قرن11)

مصنفک، علاءالدین علی

عالم، مفسر و مولف حنفی ایرانی(قرن 9)

مصوِّبه و مخطِّئه --> تصویب

المصور

از اسماء الحسنی

مصور، علی اکبر

معمار و نقاش ایرانی(قرن13)

مصورالملک

نقاش ایرانی (قرن13)