جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مصطفی اسماعیل

مقری و فقیه مصری(قرن14)

مصطفی اول

پادشاه عثمانی (قرن11)

مصطفی بارزانی --> بارزانیها

مصطفی پاشا، بیرقدار

صدراعظم عثمانی (قرن12و13)

مصطفی پاشا النشّار

بیگلربیگی عثمانی در یمن (قرن10)

مصطفی پاشا بوشاتلی

آخرین وزیر موروثی اسکوتاری (قرن13)

مصطفی پاشا قپلن --> قپلن مصطفی پاشا

مصطفی پاشا قره شاهین --> قره شاهین مصطفی پاشا

مصطفی پاشا کمانکش --> کمانکش مصطفی پاشا

مصطفی پاشا کوپرولو --> کوپرولو

مصطفی پاشا لالا --> لالا مصطفی پاشا

مصطفی پاشا مرزیفونی

صدراعظم عثمانی (قرن11)

مصطفی جواد

ادیب و محقق عراقی (قرن14)

مصطفی چلبی

شاهزاده عثمانی، فرزند سلیمان قانونی (قرن10)

مصطفی چلبی دوزمه --> دوزمه مصطفی چلبی