جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مصحف فاطمه

از نمونه های عینی کتابت حدیث با املای جبرئیل و کتابت امام علی (ع) در فرهنگ شیعی

مصحفی همدانی، غلام

تذکره نویس و شاعر مشهور هندی (قرن12 و 13)

مصداق --> مفهوم و مصداق

مصدر

اصطلاح دستوری در ادبیات فارسی و عربی؛ از اقسام اسم

مصدق، جعفر بن محمد

دومین امام مکتوم اسماعیلی (قرن3)

مصدق، حمید

شاعر ایرانی (قرن14)

مصدّق، محمد

نخست وزیر و عامل ملی شدن صنعت نفت در ایران (قرن14)

مصر (1)

کشوری کهن در شمال آفریقا - هنر و معماری

مصر (2)

مفهوم جغرافیایی در آثار جغرافیدانان قدیمی به معنای مرکز حکومت

مصراع --> بیت (1)

مصر العتیقه --> فُسطاط

مصری، عزیز علی

افسر عثمانی و دولتمرد مصری (قرن13و14)

مصری، علی بن محمد

فقیه، واعظ و مولف (قرن12)

مصری افندی --> نیازی

مصطفوی، محمد تقی

دانشمند و باستان شناس ایرانی (قرن14)