جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مصادره به مطلوب --> مغالطه

مصالح عامه

اصطلاحی به معنی نفع و خیر عمومی در جوامع مسلمین و نیز بحث درباره جایگاه این مفهوم در استنباط و قانونگذاری

مصالح مرسله

در فقه قاعده ای برای رعایت مصلحت و حفظ دین و نظم اجتماعی جامعه - از اصطلاحات و مباحث اصول فقه نزد اهل سنت

مصالح و مفاسد

از اصطلاحات و مباحث اصول فقه در مسأله واقعی بودن احکام شرعی

مصالی الحاج

از فعالان جنبش استقلال طلبی و آزادیخواهی الجزایر (قرن14)

مصباح --> چراغ

مصباح، محمد حسین

از علمای شیعه مبارز افغانستان (قرن14)

مصباح الارواح

کتابی در اصول عرفان به نظم اثر شمس الدین بردسیری (قرن7)

مصباح الانس

کتابی از شمس الدین محمد فناری در شرح مفتاح الغیب قونوی (قرن8و9)

مصباح الشریعه

کتابی اخلاقی و عرفانی منسوب به امام صادق(ع)(قرن2)

مصباح المتهجد

کتابی درباره ادعیه و اعمال سال از شیخ طوسی (قرن5)

مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه --> کاشانی، عزالدین محمود

مصباحیه، مدرسه --> قرویین

مصحف

اصطلاحی برای قرآن مکتوب

مصحف امام علی (ع)

محصف قرآن منسوب به امام علی(ع)