جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مشهدی، محمد مهدی --> خراسانی، میرزا محمد مهدی

مشهدی قمی، محمد بن محمد رضا

ادیب، مفسر، محدث و صاحب تفسیر کنزالدقائق(قرن 12)

مشهور، حدیث --> مصطلح الحدیث

مشهورات

از مواد قیاس

مَشیَخه

اصطلاحی نزد اهل حدیث به معنی سلسله مشایخ یک محدث که بین او تا صحابی رسول یا معصوم کشیده می شود.

مشیر

لقبی در زمان خلفا، دورهء عثمانی و در دوره خدیوهای مصر

مشیرالدوله

عنوان چند تن از رجال ایرانی (قرن13و14) - میرزا جعفر خان تبریزی - میرزا یحیی خان قزوینی - میرزا محسن خان

مشیرالدوله پیرنیا، نصرالله

اولین نخست وزیر ایران بعد از مشروطه (13)

مشیرالسلطنه، احمد

معروف به منشی باشی، از رجال دوره ناصری (قرن14)

مشیرحسین قِدوائی

حقوقدان و سیاستمدار هندی (قرن13و14)

مشیری، فریدون

شاعر ایرانی (قرن14)

مصاحب، غلامحسین

دانشمند و محقق و ریاضی دان ایرانی (قرن14)

مصاحب زاده، جلال

نمایشنامه نویس ترک (قرن13و14)

مصادره (1)

اصطلاحی اداری در دوره خلافت و در امپراتوری عثمانی

مصادره (2) --> اصل موضوع توازی