جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مشرف الدوله دیلمی

پادشاه سلسله آل بویه در بغداد (قرن5)

مشرقی، فیروز --> فیروز مشرقی

مشرک --> شِرک

مشروطه، نهضت

نهضتی بین طرفداران قانون مشروطه و مخالفان آن در ایران در حدود 1323 تا اواسط 1327ق (استبداد صغیر مدخل مستقل است)

مشروطیت

تحول قانون و حکومت قانون

مشروعیت و اقتدار

اصطلاحی در جامعه شناسی سیاسی و در جهان اسلام به معنای الهی بودن اقتدار حاکمان اسلامی

مشعرالحرام --> مُزدَلِفه

مشعشعیان

خاندان حکومتگر و دینی شیعی عرب در حویزه در خوزستان (قرن9)

مشعل

وسیله ای چوبی یا فلزی در قدیم که بر سر آن پارچه ای می گذارند و روشن می کنند.

مشفق، میکائیل

شاعر آذربایجانی (قرن13و14)

مشفق کاظمی، سید مرتضی

نویسنده ایرانی، نویسنده رمان "تهران مخوف" (قرن14)

مشفقی، عبدالرحمان

شاعر ازبک (قرن10)

مشق --> خطاطی

مُشَّقر

بندر و محلی در ساحل شرقی عربستان در قبل از اسلام و اوایل دوره اسلامی واقع در منطقه حجر یا بحرین

مُشک

ماده ای خوشبو که از شکم نوعی آهو بدست می آید. - مصارف دارویی