جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مسیری، عبدالوهاب محمد

متفکر مصری و مؤلف کتاب "دایرة المعارف یهود"(قرن14)

مسیلمه کذّاب

متنبی عهد پیامبر اسلام (قرن1)

مَسیله --> محمدیه (2)

مسئله شرق

عنوان تعارضات امپراتوری عثمانی با قدرتهای جهانی که بخش مهمی از تاریخ جهان را تشکیل می دهد.

مسئله ضد

از مسائل اصول فقه

مسیلی، حسن بن علی

فقیه و مجتهد اندلسی(قرن6)

مسئولیت مدنی

الزام قانونی شخص به جبران خسارت وارد شده به دیگری

مشّاء، حکمت

نخستین مکتب فلسفی در جهان اسلام

مشارالسلطنه، اسدالله خان

از آزادیخواهان و رجال دوره مشروطیت (قرن14)

مشارب التجارب و غوارب الغرائب

کتابی منسوب به ابوالحسن علی بن زید بیهقی، از ماخذ جوینی و ابن اثیر (قرن6)

مشارقه

عربها و یا عرب زبانان شرق قلمرو اسلامی، در مقابل عرب زبانان غرب (مغاربه)

مشارکت --> شرکت

مُشاع --> شرکت؛مالکیت

مشاعره

مسابقه شعرخوانی؛ نبرد کردن به شعر - از رسوم فرهنگی شبه قاره

مُشاقِه، میخائیل

موسیقیدان و مورخ عرب تاریخ مسیحیت(قرن13)