جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مسندی، عبدالله بن محمد

محدث و مولف (قرن3)

مسنی، عبدالقادر

نویسنده اصلاح طلب مالایایی (قرن14)

مسواک

وسیله ای برای پاکیزه نگه داشتن دهان و دندان و لثه - در احادیث

مسوده --> ابومسلم خراسانی

مِسوَر بن مَخرَمة بن نوفل قرشی

صحابی (قرن1)

مِسْوَری، احمد بن سعدالدین

عالم و محدث زیدی (قرن10)

مُسَیب بن زُهَیر

از صاحب منصبان و سرداران مشهور دوره عباسی

مسیح

واژه ای قرآنی برای حضرت عیسی (ع)

مسیح پاشا

صدراعظم عثمانی (قرن10)

مسیح طهرانی

حاجی میرزا مسیح طهرانی، مجتهد معروف شیعی در عهد قاجار (قرن13)

مسیح کاشانی، رکن الدین مسعود

شاعر ایرانی (قرن11)

مسیح محمد پاشا (خادم)

صدراعظم عثمانی در دوران سلطان مراد سوم (قرن10)

مسیحی

از شعرای بزرگ ترک (قرن9و10)

مسیحیت

- دین مسیحیت و مسیحیان از دیدگاه قرآن و حدیث - بررسی کلامی و آرای متکلمان اسلامی دربارهء مسیحیت - مطالعات تطبیقی - مواجهات دوسویهء کلامی اسلام و مسیحیت - روابط مسلمانان و مسیحیان - مبشران مسیحی در ایران و جهان اسلام - آداب و رسوم مسیحیان ایران

مسیحی جرجانی، ابوسهل عیسی بن یحیی

حکیم و طبیب مسیحی و از معلمان ابن سینا (قرن 5)