جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مسعودیه، کاخ

از بناهای دورهء قاجاریه در تهران

مسعودیه، محمد تقی

آهنگساز و موسیقی شناس اقوام (قرن14)

مسقط

پایتخت و شهر بندری در امیرنشین عمان

مسکن --> عَقار

مسکنه

شهری کوچک و هم اکنون دهکده ای در شمال سوریه

مسکوب، شاهرخ

ادیب، استاد دانشگاه و شاهنامه پژوه ایرانی (قرن14)

مسکویه --> ابوعلی مسکویه

مسکین

به معنی فقیر و تنگدست، اصطلاح قرآنی

مسکین دارمی

شاعر عراقی(قرن1)

مَسّلَجِم

دو ناحیه مسلمان نشین در شمال غرب ماداگاسکار

مسلم --> اسلام

مسلمات --> جدل (1)

مسلم الصینی، مجله

از نشریات مهم مسلمانان چین که از سوی انجمن اسلامی سراسری چین منتشر می شد.

مسلم بن جندب

تابعی، عالم علم قرائت(قرن2)

مسلم بن حجاج نیشابوری

از محدثین بزرگ و صاحب صحیح مسلم(قرن3)