جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابوعمره انصاری

از اصحاب امام علی (ع)

ابوعوانه یعقوب بن اسحاق

فقیه و محدث شافعی ایرانی (قرن3و4)

ابوعون عبدالملک بن یزید

سردار عباسی و رهبر هواداران عباسی در جرجان (قرن2)

ابوعیسی اصفهانی

مؤسس فرقه عیساویه (قرن2)

ابوعیسی وراق، محمد بن هارون

متکلم بغدادی (قرن3)

ابوغانم خراسانی

فقیه اباضی مذهب ایرانی (قرن2و3)

ابوفُدَیک، عبدالله بن ثَور

از سرداران خوارج (قرن1)

ابوفِراس حمدانی، حارث بن ابی العلاء

شاعر شیعی موصلی (قرن4)

ابوفطرس --> نهر ابی فطرس

ابوقُبَیْسَ

نام کوهی مقدس در شرق مکّه

ابوقتاده انصاری، حارث بن ربعی

از بزرگان انصار و اصحاب پیامبر(ص)

ابوقحافه، عثمان بن عامر

پدر خلیفه اول ابوبکر

ابوقرة، تئودور

متکلم مسیحی (قرن2)

ابوقَطِیْفَة، عمرو بن ولید

شاعر عصر اموی (قرن1و2)

ابوقیر

دهکده و لنگرگاهی کوچک در شبه جزیره ای به همین نام در کنار دریای مدیترانه در مصر سفلی