جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مِسعَر بن کِدام

حافظ حدیث (قرن2)

مسعر بن مُهَلْهل --> ابودُلَف خزرجی

مسعود، سید سالار --> غازی میان

مسعود، محمد

از روزنامه نگاران جنجالی دهه بیست در ایران و مدیر روزنامه مرد امروز (قرن14)

مسعود بخارایی

عارف مرید چراغ دهلی و صاحب آثاری در عرفان (قرن8)

مسعود بن ابراهیم --> غزنویان

مسعود بن محمد بن ملکشاه

سلطان سلجوقی در عراق و غرب ایران (قرن6)

مسعود بن مودود بن زنگی --> زنگیان

مسعود بیگ

وزیر در آسیای مرکزی در دوران خانان مغول، فرزند محمود یلواج (قرن7)

مسعود سعد سلمان

شاعر ایرانی (قرن11و12)

مسعود غزنوی

پادشاه غزنوی (قرن4و5)

مسعود میرزا ظل السلطان --> ظل السلطان

مسعودی، عباس

روزنامه نگار و مؤسس روزنامه اطلاعات (قرن14)

مسعودی، علی بن حسین

مورخ و جغرافیدان، نویسنده مروج الذهب (قرن4)

مسعودی، محمد بن مسعود

منجم ایرانی (قرن5)