جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مستنصر بالله، ابوجعفر منصور بن ظاهر

سی و ششمین خلیفه عباسی (قرن7)

مستنصریه، مدرسه

مدرسه ای که توسط خلیفه المستنصربالله در بغداد ساخته شده است (قرن7).

مَستوج

دهکده، قلعه و استانی در پاکستان

مستوفی

منصبی درباری از زمان غزنویان و سلجوقیان در ایران و هند و به معنای کسی که مسئولیّت سرپرستی امور دولتی حسابداری دولتهای اسلامی را به عهده داشته است.

مستوفی، عبدالله --> شرح زندگانی من

مستوفی الممالک

لقب دو تن از رجال عهد ناصری و عهد مشروطیت (قرن14) - میرزا یوسف - میرزا حسن خان

مِستیر --> مُنَستیر

مسجد

محل عبادت مسلمانان 1. در سرزمینهای مرکزی اسلامی - موقعیت مسجد تا وفات پیامبر - مسجد پس از وفات پیامبر - مسجد به عنوان محل عبادت - بخشهای مختلف و اسباب مسجد - مسجد به عنوان نهاد حکومتی - تشکیلات مساجد - معماری مسجد 2. در هند مسلمان - نوع شناسی - بناهای ع

مسجدالاقصی

دومین مسجدی که پس از مسجدالحرام ساخته شده است. - بحثهای تفسیری و حدیثی

مسجدالحرام

مسجدی که خانهء کعبه در آن قرار دارد. - در قرآن و احادیث -احکام فقهی - تاریخ و معماری

مسجد النبی

مسجدی در مدینه

مسجد امام

نام چند بنای تاریخی در شهرهای مختلف ایران - در اصفهان - در تهران

مسجد سلیمان

از شهرهای استان خوزستان

مسجد سنگی

مسجدی کهن واقع در داراب فارس

مسجد شاه --> مسجد امام