جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مستعین بالله، سلیمان بن محمد

موسس دولت آل هود در اندلس (قرن5)

مستعین بالله، عباس بن محمد

از خلفای دولت عباسی دوم در مصر (قرن9)

مستغانم

شهری ساحلی در الجزایر

مستغفری، جعفر بن محمد

فقیه حنفی، محدث و مورّخ (قرن5)

مستغلات، مالیات --> مالیات

مستقلات عقلی

عنوان و مبحثی در اصول فقه به معنی احکام قابل درک توسط عقل بدون نیاز به شرع

مستقیم زاده، سلیمان

نویسنده و متصوف عثمانی (قرن12و13)

مستکبر --> تکبّر

مستکفی بالله، ابوالقاسم عبدالله

بیست و دومین خلیفه عباسی (قرن4)

مستملی

عنوان راوی حدیث

مستملی بخاری، اسماعیل بن محمد

عارف و مؤلف آثاری در عرفان و شارح کتاب التعرف (قرن 5)

مستنجد بالله، ابوالمحاسن

سیزدهمین خلیفه عباسی مصر (قرن9)

مستنجد بالله، ابوالمظفر یوسف

سی و دومین خلیفه عباسی بغداد (قرن6)

مستنصر، ابوعبدالله --> حفصیان

مستنصر بالله، ابوتمیم معد بن علی الظاهر

هشتمین خلیفه فاطمی (قرن5)