جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مستشارالدوله، صادق خان

دولتمرد دوره قاجار و پهلوی (قرن13و14)

مستشارالدوله، میرزا یوسف خان

از پیشروان آزادیخواهی در عصر ناصرالدین شاه و نماینده و رئیس مجلس در دوره مشروطه (قرن14)

مستشفی/ مشفی -->

بیمارستان

مستضعفان

واژه ای قرآنی و مفهومی در اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی

مستضی بامرالله، ابومحمد الحسن

سی و سومین خلیفه عباسی، فرزند المستنجد (قرن6)

المستطرف --> ابشیهی، بهاءالدین

مستظهِر بالله، ابوالعباس احمد

بیست و هشتمین خلیفه عباسی (قرن5و6)

مستعان، حسینقلی

مترجم و داستان نویس ایرانی (قرن14)

مستعد خان، محمد ساقی

از صاحب منصبان و مورخان دوره اورنگ زیب، صاحب "مآثر عالمگیری" (قرن11و12)

مُستعرب

گروهی از اعراب که اصالتا عرب نبوده و به دلیل مجاورت یا در دوره فتوحات عرب شده بودند. - هنر مستعربی

مستعصم بالله، عبدالله بن مستنصر

آخرین خلیفه عباسی بغداد(قرن7)

مستعلویه

یکی از شاخه های اسماعیلیه در مصر به رهبری ابوالقاسم احمد ملقب به المستعلی

مستعلی بالله، ابوالقاسم احمد

نهمین خلیفه فاطمی (قرن5)

مستعین، سلیمان بن حکم

از خلفای اموی اندلس (قرن4و5)

مستعین بالله، احمد بن محمد

دوازدهمین خلیفه عباسی (قرن3)