جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

المسالک و الممالک

عنوانِ گونه ای از آثار جغرافیایی

مسامرة الاخبار و مسایرة الاخیار

کتابی تاریخی تألیف کریم الدین آقسرایی (قرن8)

مسامعه

خانواده ای بصری از قبیله شیبان که نقش برجسته ای در عهد اموی داشتند(قرن1)

مسانید --> مسند

مساوات --> برابری

مساوات، حزب

حزب ناسیونالیست مسلمان قفقاز که از 1918 تا 1920 بر آذربایجان حکومت می کرد.

مساوات، محمدرضا

آزادیخواه، روزنامه نویس و مدیر روزنامه مساوات (قرن14)

مُسَبحّات

نام تعدادی از سوره های قرآن که با تسبیح خداوند شروع می شود.

مُسَبّحی

مورخ فاطمی (قرن4و5)

مستجار --> مسجدالحرام

مستحب --> احکام خمسه

مستدرک الوسائل

کتابی به عربی در احادیث شیعهء امامیه، تالیف حاج میرزا حسین نوری مازندرانی (قرن14)

مُستَرشد بالله

خلیفه عباسی، فرزند المستظهر (قرن6)

مستزاد

قالبی از قالبهای شعر فارسی

مستشار

عنوان یک مأمور در تشکیلات اداری ترکها