جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مزیدی، علی بن احمد

فقیه امامی، ادیب، شاگرد علامه حلی و ابن داوود (قرن8)

مَزیَدیان

سلسله حکومتگری در عراق مرکزی (قرن5)

مزین الدوله، علی اکبر

نقاش، معلم کمال الملک و از بنیانگذاران تئاتر در ایران (قرن13و14)

مزینه

از قبایل مهم عرب که به پیامبر (ص) گرویدند.

مزینیان

از خاندانهای حکومتگر دوره ملوک طوایف در اندلس (قرن5)

مس

فلزی با ویژگی‌های شکل‌پذیری و رسانایی گرمایی و الکتریکی بالا

مسابقه

رقابت ورزشی

مساجد السبعه

نام هفت مسجد واقع در شمال مدینه

مساجد سبعه --> سجود

مساحت --> مسّاحی، علم

مساحقه

ارتباط جنسی دو زن با یکدیگر - احکام فقهی آن

مسّاحی، علم

علم اندازه گیری سطح زمین؛ نقشه برداری -ژئودزی (پیمایشهای بزرگ)

مسافر --> سفر

مسافریان

سلسله‌ای از امرای دیلم در طارم رودبار، آذربایجان، ارّان و ارمنستان (قرن4و5)

مساقات

قراردادی درباره باغستان، از طریق مشارکت در محصول