جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مَزدکیه

فرقهء منسوب به مزدک

مُزدَلِفه

محلی در میان راه منا و عرفات

مزدوج --> مصطلح الحدیث

مزدوج (اصطلاح ادبی) --> محَسنات بدیعی

مُزّرب --> مُستعرب

مُزَرَّد

سنگی معدنی با درجهء ذوب بالا که امروزه نیز در ایران استخراج و استفاده می شود.

مزروعی

طایفه ای عرب ساکن در کشورهای عربی خلیج فارس و نیز در شرق آفریقا

مِزْمار (نوعی ساز) --> نی (2)

مزمل، سوره

هفتاد و سومین سورهء قرآن

مُزَنی، اسماعیل بن یحیی

شاگرد امام شافعی در مصر (قرن2)

مِزْوَلَه --> ساعت (1)

مِزّه

روستایی تاریخی نزدیک دمشق

المُزهِر

"المُزهِر فی علوم اللغه و انواعها"، کتابی مهم درباره ی فقه اللغه از جلال الدین سیوطی (قرن10)

مِزّی، محمد بن احمد

اخترشناس و مُوَقِّت مصری (قرن8)

مزی، یوسف بن عبدالرحمان

محدث معروف سوری (قرن7و8)