جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابوعلی فارمدی --> فارمدی، ابوعلی

ابوعلی قالی --> قالی، ابوعلی

ابوعلی محمد بن الیاس --> الیاسیان

ابوعلی مرزوقی --> مرزوقی، ابوعلی محمد بن حسن

ابوعلی مروزی --> مروزی، ابوعلی

ابوعلی مسکویه

ادیب، مورخ، طبیب و فیلسوف ایرانی (قرن5)

ابوعمران فاسی

فقیه مالکی مغربی (قرن4و5)

ابوعمر جرمی --> جرمی، صالح بن اسحاق

ابوعمر کندی --> کندی، محمد بن یوسف

ابوعمر مازلی

متکلم کرامی (قرن5)

ابوعمرو بن علاء

از قرا سبعه و ادیب و نحوی بصری (قرن1و2)

ابوعمرو دانی --> دانی، ابوعمرو عثمان بن سعید

ابوعمرو دمشقی

عارف و متکلم دمشقی (قرن3و4)

ابوعمرو شیبانی

نحوی عرب (قرن 2و3)

ابو عمرو عثمان بن حفصی --> حفصیان