جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مروزی، اسماعیل بن حسین

عالم انساب، ادیب و فقیه (قرن7)

مروزی، طاهر

پزشک، جغرافیدان، نویسنده، عالم علوم طبیعی (قرن6)

مروزی، عبدالله بن عثمان

محدث (قرن2و3)

مروزی، محمد بن نصر

فقیه و محدث شافعی (قرن3)

مروزی، موسی بن ابراهیم

از اصحاب امام موسی کاظم(ع)(قرن2)

مروست --> خاتم (1)

مروِ شاهجان

یا "مرو"از شهرهای تاریخی مهم ماورالنهر - معماری

مروه --> صفا و مروه

مروی، محمد کاظم

مورخ و مؤلف "عالم آرای نادری"(قرن11)

مروی، مدرسه

دومین مدرسه تأسیس شده در شهر تهران

مُرّه

اصطلاحی مربوط به قبایل عرب

مُری --> اسطرلاب

مری

ییلاقی در پاکستان

مِریچ

رودی مهمی در شبه جزیره بالکان

مریچ، جمیل

اندیشمند و ادیب ترک (قرن14)