جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مروان

نام دو شاعر مشهور عرب (قرن2) - مروان بن ابی حفصه - مروان بن ابی جنوب

مروان بن حکم

"مروان اول"،اولین خلیفه از شاخه مروانیان سلسله امویان (قرن1)

مروان بن محمد

"مروان دوم"، آخرین خلیفه امویان(قرن1و2)

مروانیان (1)

خاندانی مسلمان که در مارده و بطلیوس فرمان می رانند.

مروانیان (2)

سلسله ای کرد نژاد، حاکم در ناحیه دیاربکر (قرن4و5)

مروّت --> فُتوت

مروج الذهب

کتابی در تاریخ و جغرافیا، تالیف علی بن حسین مسعودی (قرن4)

مرودشت

شهرستان و ناحیه ای تاریخی در فارس

مرور زمان

گذشتن مدتی که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت، دعوا شنیده نمی شود

مرورود --> مروالروذ

مروروذی، حسین بن محمد

فقیه شافعی (قرن5)

مروروذی، خاندان

خانواده ای از منجمان مسلمان(قرن3) - خالد بن عبدالملک - محمد بن خالد - عمر بن محمد بن خالد

مروزی، ابوالصمصام

محدث ایرانی (قرن 5و6)

مروزی، ابوعلی

شاعر فارسیگوی (قرن6و7)

مروزی، احمد بن علی

محدث (قرن3)