جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

المرکز الوطنی للمخطوطات

کتابخانه ای در بغداد

مرکز تحقیقات تاریخ،‌ هنر و فرهنگ اسلامی

مرکزی تحقیقاتی در استانبول وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی

مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی ایران

نهاد تحقیقات مناطق کویری

مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ایران

از مراکز مهم آموزش موسیقی دستگاهی در ایران

مرکز نشر دانشگاهی

نهادی علمی در تهران

مرکه

منطقه ای در سومالی

مرگ

توقف همه فرآیندهای حیات - پدیده مرگ در قرآن، حدیث، کلام و عرفان

مِرگوی

نام مجمع الجزایر، ناحیه و شهری در جنوب برمه

مرمر

سنگی که از دگرگونی سنگ آهک بدست می آید.

مرمره، دریا

دریای کوچکی در ترکیه که از طریق تنگه داردانل با دریای اژه و از طریق بسفر به دریای سیاه متصل می شود.

مُرُن --> مَورور

مرند

شهری در استان آذربایجان

مروارید

گوهری معمولاً سفید و درخشان که در اندرون برخی از نرم‌تنان دوکفه‌ای مانند صدف مروارید به وجود می‌آید.

مروارید، مسجد --> موتی، مسجد

مروالروذ

شهر کوچکی در خراسان قدیم