جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مَرغِلان --> مرغینان؛فرغانه

مرغینان

شهری در فرغانه در آسیای مرکزی

مرغینانی

دو خانواده از فقهای حنفی (قرن6) -عمادالدین فرغانی -عمر نظام الدین فرغانی -محمد ابوالفتح جلال الدین فرغانی - عبدالرحمیم بن ابی بکر

مرفوع، حدیث

اصطلاحی در علم حدیث به معنی حدیثی است که به معصوم نسبت داده شده است

مَرقَب

قلعه ای بر سواحل سوریه

مُرَقُّش

تخلص دو شاعر عرب عصر جاهلیت - مُرقش الاکبر - مُرقش الاصغر

مَرَقشیشا

نوعی سنگ که در معالجه بیماریهای چشم به کار می رفته است.

مُرَقَّع

هنری متشکل از قطعات شکیل طراحی و خوشنویسی که در کنار هم چیده شده اند.

مرقع گلشن

مرقعی از تصاویر اشخاص و مجالس گوناگون که توسط نقاشان ایرانی دربار جهانگیر پادشاه مغول هند تهیه شد.

مرقیونیه

گروهی از مسیحیان اولیه با اندیشه های نزدیک به مانوی گرایی

مرکّب

مایعی که برای نوشتن و چاپ کردن به کار می رود.

مرکَبات

نوعی از درختان میوهء گرمسیری

مرکز اسلامی انگلیس --> انگلستان، مسلمانان

مرکز اسلامی هامبورگ --> آلمان، مسلمانان

مرکز افندی

صوفی ترک از شیوخ خلوتیه (قرن10)