جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مردم برونئی، حزب

حزبی برای استقلال و دموکراسی که در سال 1956 به توسط الزهری بن شیخ محمود تأسیس شد.

مردم پاکستان، حزب

از احزاب مهم پاکستان

مردمسالاری -->

مردم شناسی

طبقه بندی و تجزیه و تحلیل انسان و اجتماع از لحاظ توصیفی، تاریخی و طبیعی

مردنیش --> ابن مردنیش، محمد بن سعد

مرزبان

عنوان حاکم نظامی استانهای مرزی در دوره ساسانی

مرزبان بن رستم --> مرزبان نامه

مرزبان بن محمد --> مسافریان

مرزبان نامه

کتابی منثور و ارزنده به زبان فارسی، اثر مرزبان بن رستم (قرن6)

مرزبانی، محمد بن عمران

مشهور به کاتب مرزبانی، ادیب برجسته عرب (قرن4)

مِرزِفون

نام شهری در شمال آناتولی مرکزی

مُرزُق

شهری در لیبی

مرزگذاری

اصطلاح جغرافیایی

مرزنگوش

گیاهی معطر از تیره نعنائیان

مرزوقی، ابوعلی محمد بن حسن

لغوی بصری معاصر آل بویه (قرن5)