جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مرجعیت

اصطلاحی در فقه شیعه، از مراحل عالی در روحانیت شیعیان دوازده امامی

مَرجومک، احمد بن الیاس

ادیب و مترجم قابوسنامه به ترکی (قرن9)

مرجئه

از فرقه های اولیه اسلام، مخالفان سرسخت خوارج

مرداد

از ماههای شمسی

مردار

لاشه حیوان مرده که به طریق شرعی ذبح نشده و احکام آن

مردار، ابوموسی

متکلم معتزلی بغدادی (قرن3)

مرداس، آل

سلسله ای از امرای عرب بنی کلاب حاکم در حلب (قرن5)

مرداس بن اُدیّه

از بزرگان خوارج و از خطبا و دلیران در زمان حضرت علی (ع) (قرن1)

مرد امروز، روزنامه

روزنامه ای به سردبیری محمد مسعود

مردان، حسین

شاعر و داستان نویس عراقی (قرن14)

مرداوی، علی بن سلیمان

فقیه حنبلی، صاحب تألیفات فقهی و اصولی (قرن9)

مرداویج

موسس سلسله آل زیار (قرن4)

مرداییان --> جراجمه

مَردَم، خاندان

خانواده ادیب و دولتمرد سوری (قرن14) - جمیل - خلیل

مردم، روزنامه

روزنامه ارگان حزب توده