جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مرتضی لدین الله

فرزند و جانشین یحیی الهادی علی الحق، مؤسس امامت رسّیِ زیدی در یمن (قرن3)

مرتضی نظام شاه --> نظام شاهیان

مرتعش، ابومحمد عبدالله

صوفی (قرن3و4)

مَرتُلُس

عضو مزدور نیروهای امنیت داخلی در امپراطوری عثمانی از میان مسیحیان ملاّک بالکان

مرثیه

نوحه سرایی؛ بطور عام شعر یا سخنی که در مدح و سوگواری کسی خوانده شود. - در ادبیات فارسی - در ادبیات عرب - درادبیات ترکی - در ادبیات اردو - در ادبیات سواحیلی

مرج --> بَرْقَه

مَرج الصفر

ناحیه ای در جنوب دمشق

مرجان

از سنگهای قیمتی

مرجان، مجموعه

مجموعه ای شامل مسجد، مدرسه، آرامگاه در بغداد مربوط به دوره جلایریان(قرن7)

مرجانی، شهاب الدین بن بهاءالدین

عالم و متفکر صاحب نظر قازانی (قرن13)

مرجانیه، مدرسه

از مدارس مهم عراق در شهر موصل

مرج بنی عامر

نام دشتی در فلسطین

مُرِجبی، حامد بن محمد

شخصیتی در تاریخ شرق آفریقا و کنگو (قرن14)

مرج دابق

صحرائی در شمال حلب - جنگ مرج دابق میان عثمانیان و مملوکان (قرن10)

مرج راهط

دشتی نزدیک دمشق و محل نبرد معروفی در دوران امویان