جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مَرافِق

نوعی رشوه و مال از دوران عباسی و حکومت المقتدر که با تأسیس دیوان المرافق اخذ آن رسمی شد و بصورت مالیات در آمد.

مراقبه

اصطلاحی در قرآن، حدیث و عرفان اسلامی که بخش مهمی از سیر و سلوک است

مراکش (شهر)

از شهرهای بزرگ و مهم مغرب

مراکش (کشور) --> مغرب (2)

مراکشی، ابوعلی حسن بن علی

منجم مغربی الاصل و مولف کتابی در باره تاریخ نجوم اسلامی(قرن7)

مراکشی، احمد بن محمد --> ابن بنّای مراکشی

مراکشی، عبدالواحد

مورخ مغربی، صاحب "المعجب فی تلخیص اخبارالمغرب" (قرن6و7)

مرایای محرقه --> آینه های سوزان

مُربّا

نوعی خوراکی که از پختن میوه با شکر بدست می آید.

مِرباط

بندری در ظفار

مِربَد

نام محلی در بصره دارای اهمیت فرهنگی و اقتصادی؛ نوعی بازار

مربع (اصطلاح ادبی) --> مُسمّط

مرتد --> ارتداد

مرتضوی، منوچهر

ادیب، نویسنده و پژوهشگر ایرانی، استاد ادبیات دانشگاه تبریز (قرن14و15)

مرتضی قلی خان قاجار

از سرکردگان قاجاریه، برادر آقا محمدخان قاجار (قرن13)