جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابوعِکرِمَه، زیاد بن درهم سراج

از نخستین داعیان عباسی (قرن2)

ابو علقمه

ادیب افسانه ای (قرن2و3)

ابوعلی اهوازی --> اهوازی، حسن بن علی

ابوعلی بغدادی --> ابن بناء، حسن بن احمد

ابوعلی بلخی --> بلخی، ابوعلی

ابو علی بلعمی --> بلعمی

ابوعلی حبوبی --> حُبوبی، ابوعلی

ابو علی خیاط --> خیّاط، ابوعلی یحیی بن غالب

ابوعلی رودباری --> رودباری، ابوعلی احمد بن محمد

ابوعلی سیمجور --> بنوسیمجور

ابوعلی سینا --> ابن سینا، ابوعلی حسین بن عبدالله

ابو علی صولی

محدث بصری (قرن4)

ابوعلی ضَریر نیشابوری، حسن بن مظفر

ادیب، شاعر و لغوی خوارزمی (قرن5)

ابوعلی طوسی --> طوسی، ابوعلی

ابوعلی فارسی --> فارسی، ابوعلی