جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مرادی، خاندان

خانواده ای از سادات و علما در دمشق (قرن11و12) - مراد بن علی حسینی بخاری - محمد المرادی - علی المرادی، مفتی حنفی - حسین المرادی - ابوالموده، مفتی حنفی - عبدالرحمان، مفتی حنفی

مرادی، ربیع بن سلیمان --> ربیع بن سلیمان مرادی

مرادی، محمد بن منصور

مفسر و محدث زیدی (قرن3)

مراسم

آداب رسمی دربار - در دورهء خلفا و فاطمیان - در اسپانیای مسلمان - در ایران - در امپراطوری عثمانی - در هند مسلمان

مَرّاش، فرانسیس بن فتح الله

محقق و روزنامه نگار سوری، از چهره های رنسانس ادبیات عرب (قرن13)

مراعات النظیر

از صنایع بدیعی؛ آوردن واژه‌هایی از یک دسته که با هم هماهنگی دارند.

مراغه

شهری قدیمی در آذربایجان - معماری

مراغه ای، زین العابدین --> زین العابدین مراغه ای

مراغی، ابوبکر بن حسین

مورخ مصری ساکن مدینه(قرن8و9)

مراغی، احمد مصطفی

مفسر و متخصص ادبیات عربی (قرن13و14)

مراغی، عبدالقادر بن غیبی

موسیقیدان و مؤلف در زمینه موسیقی ایرانی (قرن9)

مراغی، عبدالوهاب بن عبدالرحمان

فقیه شافعی مصری (قرن8)

مراغی، محمد مصطفی

مفسر، فقیه و اصلاحگر مصری (قرن13و14)

مراغی، میرعبدالفتاح --> حسینی مراغی، میرعبدالفتاح بن علی

المراغی عبدالعزیزبن مصطفی

از علمای الازهر(قرن 14)