جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مراد آباد

شهری در شمال هندوستان

مراد اول

معروف به مراد غازی خونکار، سومین سلطان عثمانی (قرن8)

مراد بخاری

شیخ مجددی-نقشبندی (قرن 12)

مراد بخش، محمد

صاحب منصب دربار تیموریان هند، فرزند شاهجهان (قرن11)

مراد پاشا (قویوجی)

صدراعظم عثمانی در زمان احمد اول (قرن11)

مراد پنجم

سی و سومین سلطان عثمانی (قرن13)

مرادتپه، جنگ

جنگ نادرشاه با نیروهای عثمانی (قرن12)

مراد چهارم

هفدهمین سلطان عثمانی (قرن11)

مراد دوم

ششمین سلطان عثمانی (قرن9)

مراد سوم

دوازدهمین سلطان عثمانی (قرن 10)

مراد شاه

دومین پسر اکبر شاه (قرن10)

مراد صو --> فرات

مراد لو --> شاهسون

مرادی -->

مراد سوم؛ مراد چهارم

مرادی، حسن بن قاسم --> ابن ام قاسم، حسن