جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مذهب شیرازی، عبدالله

استاد تذهیب و تجلید عهد صفوی (قرن10)

مُرّ

گیاه دائمی علفی، دارای برگهای معطر، که از آن صمغ می گیرند.

مرآة الادوار و مرقاة الاخبار

کتابی در تاریخ عمومی از مصلح الدین لاری (قرن9)

مرآت البلدان

فرهنگ مفصل جغرافیای تاریخی ایران تالیف محمد حسن خان اعتمادالسلطنه(قرن13)

مرآت الخیال

تذکره ای عمومی در بارهء شاعران از شیرعلیخان لودی(قرن12)

مرآت العالم --> بختاورخان، محمد

مرآة القاسان

کتابی درباره تاریخ کاشان تألیف عبدالرحیم کلانتر ضرابی (قرن13)

مراء

مجادله ای که نه به منظور روشن شدن واقعیت که به منظور نشان دادن زیرکی گوینده باشد.

مرابط --> رِباط (1)

مرابطون

خاندانی بربر، حاکمان شمال آفریقا و اسپانیا (قرن 5) - هنر و معماری

مرابطون، حزب

حزب سیاسی ناصری در لبنان

مرابطه

سرحدداری، نگهداری از مرزهای کشور اسلامی برای جلوگیری از یورش دشمنان

مراتب

اصطلاحی در میان مسلمانان خصوصا مسلمانان هند برای بیان اعتبار و موقعیت افراد

مَراتهه ها

نام ساکنان شمال غربی دکن در جنوب هند و اقوام متعددی که به زبان مراتهی سخن می گویند. - مراتهه، سلطنت - مراتهی، زبان

مراد

قبیله ای عرب متعلق به گروه بزرگ مذحِج