جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مدرس تبریزی، میرزا محمد علی

از علمای آذربایجان، صاحب ریحانة الادب (قرن14)

مدرس حائری، نصرالله

از علمای امامیه، متبحر در ادبیات و سیره و تاریخ (قرن12)

مدرس رضوی، محمد تقی

ادیب و استاد دانشگاه تهران (قرن14)

مدرس شیرازی، نصرالله

عالم تفسیر، صاحب حاشیه تفسیر بیضاوی و رسائل شیخ انصاری (قرن13)

مدرس طهرانی، آقا علی

از فلاسفه متأخر و پیرو حکمت متعالیه (قرن14)

مدرسه

«آموزشگاه، مکتب» جایی که درآن درس می دهند و درس می خوانند. الف. نهاد مدرسه در عربستان، ایران و ممالک ترک زبان 1. مدارس کودکان 2. دروس اسلامی در مساجد: دوران اولیه 3. کتابخانه بعنوان بخشی از مساجد و سایر موسسات آموزشهای بالاتر 4. منشا و گستره مدارس مناسب 5

مدرسهء سیّار سلطانی

مدرسهء سیّاری که الجایتو در اردوها به همراه خود داشت.

مدرسه حقوق و علوم سیاسی

از اولین مراکز تحصیلات عالی در ایران که بعداً یکی از دانشکده های دانشگاه تهران شد.

مدرسه زبانهای شرقی

مؤسسه ای برای آموزش زبانهای خارجی در پاریس

مدرسه عالی طب

از نخستین مراکز آموزش عالی در ایران که بعدها به عنوان دانشکده علوم پزشکی در دانشگاه تهران ادغام و در نهایت با نام دانشگاه علوم پزشکی تهران مستقل شد.

مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن (سوآس)

موسسه ای تحقیقاتی زیر نظر دانشگاه لندن، دارای 2000اثر اسلامی

مدرسه ناصری --> سپهسالار، مسجد و مدرسه

مدرسی، تقی

رمان نویس ایرانی (قرن14)

مَدْرسی، فلسفه

فلسفه اسکولاستیک قرون وسطی که متأثر از فلسفه اسلامی بوده است.

مدکور، ابراهیم

از پژوهشگران عرب در فلسفه اسلامی(قرن 14)