جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مدائن صالح --> ثمود

مدائنی، علی بن محمد

مورخ و عالم انساب عرب (قرن2و3)

مداینی، قاسم بن محمد

عالم ریاضی (قرن3و4)

مدبر، محمد

نقاش قهوه خانه ای ایرانی (قرن14)

مدثر، سوره

هفتاد و چهارمین سوره قرآن

مُدَجّنون

اصطلاحی که مسلمانان ساکن در اسپانیا پس از فتح آن بدست مسیحیان، بدان خوانده شدند. - هنر و معماری

مدح / مدیحه

اصطلاحی ادبی به معنای ستایش - در ادبیات فارسی - در ادبیات ترکی - در ادبیات عربی - در ادبیات اردو - در سواحیلی

مدحت پاشا

صدراعظم و مؤسس مشروطیت اول در ترکیه (قرن13)

مِدراریان

سلسله ای کوچک از بربرها در سجلماسه(قرن2-4)

مُدْرَج، حدیث --> مصطلح الحدیث

مُدْرُس --> مُندْرُس، پیمان

مُدَرِس

از مناصب اجتماعی - در جهان عرب - در عثمانی

مَدْرَس

شهری در ایالت تامیل نادو در هند - جنگ مدرس

مدرس، سید حسن

فقیه و سیاستمدار ایرانی معاصر (قرن13و14)

مدرس، عبدالکریم بن محمد

از علمای بزرگ کرد در عراق، دارای آثاری در زمینه های فقه، علوم قرآنی و تصوف (قرن14و15)