جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مُخَمسَه

اصطلاحی برای قائلان به الوهیت اهل کسا در میان غلاه شیعه

مخیلات --> خیال

مُد

مفهومی موسیقی شناختی که گاه به مقام تعبیر شده است.

مَدّ --> جزر و مدّ

مَدّاح

کسی که ایستاده در کنار منبر در مجالس روضه خوانی، یا روان در کوی و بازار مدایح و مصائب اهل بیت را به صورت آواز می خواند.

مداد --> مرکّب؛قلم (1)

مدار (1)

اصطلاح جغرافیایی

مدار (2)

اصطلاحی در نجوم به معنای مسیر یک جرم آسمانی در فضا

مدار (3)

اصطلاحی در کتابهای حدیثی متقدم و متاخر که برای تاریخ گذاری احادیث استفاده می شده است.

مدارا

رواداری یا تسامح به عمل عمدی ای گفته می شود برای پذیرش یا اجازه دادن به چیزی که شخصا قبول ندارد.

مدال --> نشان

مُدانیه

شهر و بندری در ترکیه، محل انعقاد پیمان صلح مدانیه

مدایح نگار، ابراهیم

منشی و ادیب دوره قاجار(قرن13)

مداین

نام مجموعه هفت شهر در عهد ساسانیان

مدائن، جنگ

جنگی بین مسلمین و ساسانیان که در آن تیسفون به تصرف مسلمانان درآمد(قرن1)