جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مخزومی، ابوالحسن علی بن عثمان

نویسنده رساله مالی "المِنهاج فی علم خراج مِصر" (قرن6)

مخزومی قرشی طیبی، ابراهیم بن یحیی

ادیب شیعی لبنانی (قرن12و13)

مخضرم

کسی که نیمی از عمرش در جاهلیت و نیمی در اسلام گذشته باشد؛ لقب برخی از شاعران عرب که در دوره اموی و عباسی زندگی می کردند. - بحث لغوی - شعرای معروف مخضرم

مخضوب، عبدالله بن حسین

قاضی و خطیب نجدی (قرن13و14)

مخفی هندوستانی --> زیب النساء بیگم

مخلاف

اصطلاح جغرافیای که خصوصا در یمن استفاده می شده است، تقریباَ به معنای "کوره"

مخلاف سلیمانی --> جازان

مخلد، بنو --> بنو مخلد

مخلد بن کیداد

رهبر خوارج در شمال آفریقا(قرن3)

مخلدی گرگانی، ابوشریف احمد

شاعر پارسیگوی (قرن4و5)

مَخلص (اصطلاح ادبی) --> تخلّص

مخلص، میرزا محمد یعقوب

از خطاطان و شعرای مشهور افغانستان (قرن14)

مخلص سیالکوتی، آنندرام

لغت شناس و شاعر فارسی سرا(قرن12)

مخلوف، حسنین محمد

مفتی و از علمای برجسته الازهر (قرن14و15)

مُخَمَّس --> مُسمّط