جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مختصر المعانی --> مطول

مختصر النافع --> شرایع الاسلام

المختصر فی اخبارالبشر --> تاریخ ابوالفداء

مختوم قلی فراغی --> مخدوم قلی فِراقی

مخدوم، نصرت الله

نخستین رئیس جمهور تاجیکستان شوروی که به دستور استالین کشته شد (قرن14).

مخدوم الملک --> منیری، شرف الدین؛عبدالله سلطانپوری

مخدوم جهانیان --> جلال الدین حسین بخاری

مخدوم قلی فِراقی

شاعر ترکمن (قرن12)

مخدوم مهائمی، علی بن احمد --> مهائمی، علی بن احمد

مَخرِج

اصطلاحی در ترکی عثمانی به معنای دو نوع مدرسه در امپراتوری عثمانی و نیز در حوزه های قضایی عثمانی

مَخرمه --> بامخرمه

مخروطات

مبحثی در هندسه

مخزن

خزانه، محل نگهداری اموال دولتی

مخزن الاسرار --> خمسه (2)

مخزوم

شاخه ای از قریش که جایگاه بسیار مهمی در مکه داشت.