جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابوعبید بکری --> بکری، ابوعبید عبدالله بن عبدالعزیز

ابوعبیدة بن جراح، عامربن عبدالله

از عشره المبشره، صحابی پیامبر (ص)

ابوعبید ثَقَفی

سردار مشهور عرب در جنگ با ایرانیان(قرن1)

ابوعبید قاسم بن سلاّم

مفسر ، فقیه و لغوی ایرانی (قرن2و3)

ابوعُبَیدَه تمیمی --> اِباضیّه

ابو عبیده زیاد بن عیسی

از اصحاب امام باقر (ع)(قرن 2)

ابوعبیده معمر بن مثنی

ادیب، لغوی و نحوی اوایل عصر عباسی (قرن2)

ابوعثمان حیری

از مشاهیر صوفیه خراسان (قرن3)

ابوعثمان دمشقی --> دمشقی، ابوعثمان

ابوعثمان مغربی --> مغربی، ابوعثمان

ابوعذبه، حسن بن عبدالمحسن

متکلم عرب (قرن12)

ابوعروبة حسین بن محمد

محدث و مفتی حرانی (قرن4)

ابوعَریش

شهری در ناحیه عسیر تهامه

ابوعطا

یکی از دستگاههای موسیقی ایرانی

ابوعطاء سِندی، افلح بن یسار

شاعر عرب (قرن2)