جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

محیی الدین محمد

متکلم و مورّخ ترک در زمان سلطان سلیم دوم (قرن10)

محیی الدین مغربی

منجم و ریاضی دان مسلمان اندلسی (قرن7)

محیی گلشنی

"محمد بن فتح الله"، مولف و صاحب آثاری به فارسی و ترکی، مبدع یک زبان ساختگی (قرن11)

محیی لاری

ادیب و شاعر ایرانی (قرن10)

المحیی و الممیت

از اسماء الحسنی

مُخا

بندری در کنار دریای سرخ در جمهوری یمن

مخاچ قلعه

شهری در ساحل غربی بحر خزر، پایتخت جمهوری داغستان

المخارج

نخستین تألیف در باره حیل شرعی از محمد بن حسن شیبانی که در حال حاضر موجود است.

مخارج الحروف

مبحثی زبانشناختی در باره ی آن جزء از دهن و یا حلق که از آن جا حروف خارج و ادا می شود.

مُخارِق

"ابوالمهنّا مخارق بن یحیی بن ناؤس" یکی از بزرگترین آوازخوانان اوایل دوره عباسیان

مخالف

از گوشه ها و شعبات موسیقی قدیم

مخبرالدوله، علیقلی خان --> هدایت، خاندان

مخبرالسلطنه، مهدیقلی خان --> هدایت، خاندان

مُختار

در عثمانی عنوان رئیس یک محلّه یا یک دهکده

مختار، محمود

مجسمه ساز مصری (قرن14)