جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

محمود میرزا قاجار

پسر فتحعلی شاه و مؤلف تذکرهء محمود و سفینهء محمود (قرن13)

محمود ناصرالدین

از سلاطین دهلی، فرزند شمس الدین ایلتمش (قرن7و8)

محمود ندیم پاشا

وزیر عثمانی در دربار سلطان عبدالعزیز (قرن13)

محمود و ایاز --> فخرالدین علی صفی

محمود وراق هروی

از شاعران پارسیگوی ایرانی (قرن3)

محمودی خوانساری، محمود

خواننده ایرانی (قرن14)

محمود یلواج

وزیر و سفیر خانان مغول در آسیای مرکزی و چین (قرن7)

محنت

جریان آزمودن دینی علما در زمان مأمون

محو و اثبات

اصطلاح عرفانی به این معنا که خداوند هر آنچه را بخواهد محو می کند و هر آنچه را که بخواهد اثبات می نماید

محیا

مراسم دینی در کشورهای اسلامی که با ذکر پیامبر و فرستادن صلوات همراه است.

محیسن، آل

از عشایر عرب خوزستان

محیط --> بحرالمحیط

محیط زیست

مفهوم و سابقه محیط زیست در جهان اسلام

محیط طباطبایی، محمد

ادیب، شاعر و مورخ ایرانی (قرن14)

محیی الدین عربی --> ابن عَرَبی، محیی الدین ابوعبدالله محمد بن علی