جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

محمود جلال الدین

خطاط معروف عثمانی (قرن13)

محمود حسن

از روحانیون اهل سنت و مؤلف و مترجم کتب دینی در تفسیر و حدیث (قرن 13)

محمود خاقان

پادشاه ماوراءالنهر از سلسلهء ایلک خانیان (قرن6)

محمود خان شیرانی --> شیرانی، حافظ محمود خان

محمود خان ملک الشعرا --> صبا، محمود خان

محمود خلجی --> خلجیان

محمود راقی --> کاپیسا

محمود سعید

نقاش مصری (قرن13و14)

محمود سیستانی

از امرای سیستان و از مدعیان سلطنت در دوره مقارن حمله افغان (قرن 12)

محمود شاه درانی --> دُرّانیان

محمود شاه شرقی --> جونپور، سلاطین

محمود شوکت پاشا

وزیر عثمانی (قرن14)

محمود شهاب الدین

چهاردهمین سلطان سلسله بهمنی دکن (قرن9)

محمود غزنوی

مؤسس سلسله غزنوی (قرن4و5)

محمود گاوان، خواجه عمادالدین

از وزرای بهمنی جنوب هند (قرن9)