جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

محمل --> کجاوه

محمود

نام دو تن از سلاطین عثمانی (قرن12و13) - محمود اول - محمود دوم

محمود، احمد

نویسنده ایرانی (قرن14)

محمود، محمود

از آزادیخواهان صدر مشروطیت ایران (قرن13)

محمود آباد

شهری در استان قزوین

محمود آباد، خانواده

از خانواده های مهم زمیندار و از مالکان بزرگ شمال هند (قرن14)

محمود افغان

از رؤسای غلجایی افغان، فاتح اصفهان در پایان عهد صفوی(قرن12)

محمود بن خواندمیر --> خواندمیر، محمود

محمود بن محمد بن ملکشاه --> سلجوقیان

محمود بن ملکشاه --> سلجوقیان

محمود پاشا (1)

از وزرای عثمانی در دوره فاتح (قرن9)

محمود پاشا (2)

حاکم یا بیگلربیگی عثمانی در یمن و مصر (قرن10)

محمود پاشا فلکی --> فلکی، محمود پاشا

محمود ترجمان

سیاستمدار عثمانی (قرن10)

محمود تیمور

نویسنده مصری، بنیانگذار داستان کوتاه در ادبیات عرب (قرن14)