جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

محمد عبدالکریم علوی --> عبدالکریم منشی

محمد عبدالله

"شیخ محمد عبدالله"، پیشگام و فعال در زمینه تحصیل زنان مسلمان در شبه قاره(قرن14)

محمد عبده --> عبده، محمد

محمد عثمان جلال

مترجم مصری آثار نمایشی اروپایی به عربی(قرن14)

محمد عزت

جامعه شناس و اندیشمند ترک (قرن13)

محمد عزت دروزه --> دَروَزه، محمد عزت

محمد علی پاشا

بنیانگذار مصر نوین (قرن13) - محمد علی پاشا، مسجد

محمد علی جوهر

روزنامه نگار، شاعر و از شخصیتهای سیاسی مهم جنبش خلافت در هند(قرن14)

محمد علی شاه قاجار

ششمین پادشاه قاجار (قرن13و14)

محمد فاتح

فرمانروای عثمانی فاتح استانبول (قرن9)

محمد فرید بیگ

سیاستمدار ملی گرای مصر (قرن13و14)

محمد فرید وجدی --> وجدی، محمد فرید

محمد قاسم

نگارگر ایرانی مکتب اصفهان (قرن11)

محمد قدری پاشا

حقوقدان و دولتمرد مصری که با فعالیتهای خود در زمینه برقراری قانون شهرت دارد (قرن13)

محمدقلی خان کشیکچی

از امرا و رجال نادرشاه افشار، و از مسببان قتل او (قرن12)