جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

محمد خان مغول

دوازدهمین ایلخان مغول (قرن8)

محمد خَضِر حسین

عالم، شاعر، مولف تونسی الاصل (قرن14)

محمد خلیفه

از مورّخین ترک (قرن11)

محمد داماد پاشا --> محمد پاشا داماد

محمد داوودخان

اولین رئیس جمهور افغانستان و عامل ترویج کمونیسم و پایان دهنده حکومت سلطنتی (قرن14)

محمد دوم --> محمد فاتح

محمد دوم سلجوقی --> سلجوقیان

محمد راسم

خوشنویس ترک (قرن 11)

محمد رشاد خلیفه --> رشاد خلیفه

محمد رضا بیگ

سفیر سلطان حسین صفوی به دربار لویی چهاردهم(قرن12)

محمد رضا شاه --> پهلوی، سلسله

محمد رئوف

رمان نویس ترک (قرن13و14)

محمد رئیس

کاپیتان و نقشه بردار ترک

محمد زایی --> افغانستان

محمد زعیم

مورّخ ترک عثمانی (قرن10)