جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

محمد حسن خان قاجار

رئیس ایل قاجار و از مدعیان سلطنت پس از نادرشاه (قرن12)

محمد حسن میرزا قاجار

برادر و ولیعهد و نایب السلطنه احمد شاه قاجار (قرن14)

محمد حسین تبریزی

خوشنویس معروف که در نستعلیق و کتیبه نویسی مهارت داشت (قرن10).

محمد حسین تفرشی

کاتب دیوان رسائل در عهد شاه عباس و شاه صفی، مولف دو اثر تاریخی و دیوانی (قرن12)

محمد حسین خان

طبیب ایرانی (قرن12)

محمد حسین میرزا حشمت الدوله

از شاهزادگان قاجار، پسر محمد علی میرزا دولتشاه، حاکم لرستان، خوزستان و کرمانشاه (قرن13)

محمد حمیدالله

از نخستین مترجمان قرآن در اروپا(قرن14)

محمدخان بلوچ

حاکم کهگیلویه در عهد نادرشاه و شورشی علیه او (قرن12)

محمد خان بنگش --> بَنِگَش

محمد خان بیگلربیگی

بیگلربیگی خراسان به نیابت از اللهیار خان آصف الدوله (قرن13)

محمد خان دولو

ایلخان ایل قاجار در عهد آقامحمدخان قاجار، بیگلربیگی تهران، پدر اللهیار خان آصف الدوله (قرن12و13)

محمد خان زند

حاکم بصره در عهد زندیان و از سرداران معروف کریم خان زند (قرن12و13)

محمد خان زنگنه

امیرنظام آذربایجان در عهد فتحعلی شاه و محمد شاه (قرن12و13)

محمد خان سپهسالار --> سپهسالار، میرزا محمد خان

محمد خان شیرازی --> محمد تقی خان بیگلربیگی