جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

محمد بیرم خامس

اصلاح طلب و ادیب تونسی (قرن13)

محمد بیگ

صدراعظم شاه عباس دوم (قرن10و11)

محمد بیگ عثمان جلال --> محمد عثمان جلال

محمد پاشا الماس

صدراعظم عثمانی (قرن10و11)

محمد پاشا بالطه جی --> بالطه جی محمد پاشا

محمد پاشا تریاکی

صدراعظم عثمانی (قرن11و12)

محمد پاشا چرکس

صدراعظم عثمانی (قرن11)

محمد پاشا داماد

صدراعظم عثمانی (قرن11)

محمد پاشا رامی --> رامی محمد پاشا

محمد پاشا روم

وزیر و صدراعظم دربار سلطان محمد دوم(قرن9)

محمد پاشا سلطان زاده

صدراعظم عثمانی (قرن11)

محمد پاشا صوقللی

از صدراعظم های مشهور عثمانی (قرن10)

محمد پاشا عِوَض

صدراعظم عثمانی (قرن11و12)

محمد پاشا قره مانی --> محمد پاشا نشانجی

محمد پاشا گرجی

نام دو تن از صدر اعظمهای عثمانی (قرن10و11)