جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابوطالب

عموی پیغمبر(ص) - بحثهای کلامی و تاریخی (گروه قرآن برای این مدخل، مقاله مستقلی نخواهد نوشت)

ابوطالب حسینی عریضی

مؤلف کتاب تزوکات تیموری با موضوع سوانح زندگی تیمور (قرن11)

ابوطالب خان

سیاستمدار، نویسنده، ادیب، و مورخ ایرانی تبار هندی و نویسنده کتاب مسیر طالبی(قرن12و13)

ابوطالب لغوی، مفضَّل بن سلمه

لغوی و ادیب عرب (قرن3)

ابوطالب مروزی --> مروزی، اسماعیل بن حسین

ابوطالب مکی

محدث و عارف مکی (قرن4)

ابوطاهر، خاندان

لقب خانواده ای گچ کار و کاشیکار در کاشان (قرن6و7) - محمدبن ابی طاهر - علی بن محمد بن ابی طاهر - یوسف - ابوالقاسم

ابوطاهر جنابی --> جنّابی، ابوطاهر سلیمان بن ابی سعید

ابوطاهر خاتونی --> خاتونی، ابوطاهر

ابوطاهر خسروانی، طیب بن محمد --> خسروانی، ابوطاهر طیب بن محمد

ابوطاهر سمرقندی --> سَمَریه

ابوطاهر طرسوسی، محمد بن حسن --> داراب نامه؛ابومسلم نامه

ابوطاهر فضلویه --> اتابکان لرستان

ابوطاهر مقری، عبدالواحد بن عمر

مقری، محدث و نحوی بغدادی (قرن3و4)

ابوطُفِیل، عامر بن واثله

راوی و صحابی پیامبر (ص) تا امام سجاد