جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

محلة الکبری

از شهرهای مصر در دلتای رود نیل

محلّل --> طلاق

محله

نام مواضعی در مصر

محلی، محمد بن احمد

مفسر قرآن شافعی مذهب، عالم در فقه، اصول، حدیث و کلام (قرن9)

محمّد (ص)

پیامبر اسلام - زندگانی - شخصیت - مقام حضرت رسول در قرآن - ادبیات (منابع و آثار مربوط به پیامبر)

محمد، سوره

سوره چهل و هفتم قرآن

محمد آباد --> بیدر

محمد ابوالفضل ابراهیم

ادیب و عالم مصری (قرن14)

محمد ابوذهب

از بیگهای خاندان قازدغلیه، از ممالیک مصر (قرن12)

محمد ابوزهره

"محمد بن احمد بن مصطفی"،عالم مصری (قرن13و14)

محمد ابوزید

مفسر قرآن و متکلم معاصر مصری (قرن 14)

محمد احمد بن عبدالله --> مهدی سودانی

محمد اسعد افندی

شیخ الاسلام عثمانی (قرن13و14)

محمد اطفیش --> اطفیش، محمد بن یوسف

محمداعظم شاه

شاهزاده گورکانی، یکی از سه فرمانروای هند پس از اورنگ زیب (قرن11)