جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

محقق حلی، جعفر بن حسن

فقیه مشهورامامی(قرن7)

محقق خوانساری، آقاحسین --> خوانساری، آقاحسین

محقق داماد، سید محمد

فقیه مشهور امامی (قرن14)

محقق سبزواری --> سبزواری، محمد باقر

محقق کرکی --> محقق ثانی

محکم و متشابه

اصطلاح قرآنی و حدیثی. محکمات،آیاتی که ابهام ندارد. متشابهات: آیاتی که احتمال چندین معنا در آن وجود دارد.

مُحکِّمه --> خوارج؛تحکیم (1)

محکمه

دادگاه؛ محل رسیدگی به دعواها؛ بررسی حدود و تشکیلات قضایی در کشورهای اسلامی - قضاوت بطور عمومی - امپراتوری عثمانی - ایران - سرزمینهای عربی و اسرائیل - الجزایر - تونس - شبه قاره هند - اندونزی

محل --> کاخ

محلات

شهر و شهرستانی در استان مرکزی

محلاّتی، آقاخان --> آقاخان

محلاتی، اسماعیل

عالم امامی و از اندیشمندان نامدار مشروطه (قرن13و14)

محلّاتی، بهاءالدین

از علمای برجسته مبارز و مجاهد شیعه ایران، فرزند محمد جعفر محلاتی ( قرن14)

محلاتی، گویش --> گویشهای مرکزی ایران

محلاتی، محمد جعفر

از علمای برجسته مجاهد و ضداستعمار ایران (قرن14)