جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

مُحِسّن بن محمد بن کرامة جشمی --> حاکم جِشُمی، ابوسعد محسن بن محمد بَروقَنی

محسنی، مجید

بازیگر، کارگردان و پیش پرده خوان ایرانی (قرن14)

محسوسات --> حِسّ / حواس

محصص،‌ ارشیر

کاریکاتوریست ایرانی (قرن14)

محصل

اصطلاح مالی در دورهء سلجوقیان آناطولی و عثمانی بمعنی جمع کنندگان مالیات

محصل افکار المتقدمین و المتأخرین

کتابی کلامی تألیف امام فخر رازی (قرن 6)

محصن/محصنه --> احصان

محفوظ، نجیب

نویسنده و نمایشنامه نویس مصری (قرن14)

محقق، خط

از شیوه های مهم خطاطی اسلامی که توسط ابن مقله قانونمند شد.

محقق اردبیلی، احمد بن محمد --> مقدس اردبیلی، احمد بن محمد

محقق اعرجی --> اعرجی کاظمی، محسن

محقق بحرانی --> بحرانی، سلیمان بن عبدالله

محقق بهبهانی --> بهبهانی، آقا محمد باقر

محقق ترمذی --> تِرمِذی، برهان الدین حسین محقق

محقق ثانی

فقیه و مولف مشهور امامی (قرن10)