جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

محدَث

واژه ای در حدیث به معنای کسی که مورد الهام قرار می گیرد.

مُحَدّث --> مُوّلد

مُحدِّث

کسی که حدیث را روایت می کند، ویژگیهای محدث و سنتهای روایت حدیث

محدث دهلوی، عبدالعزیز --> شاه عبدالعزیز دهلوی

محراب

مکانی در مساجد، طاقنمایی که جهت نمازگزاری را در مسجد نشان می‌دهد.

محراب خان شهید

از امرای بلوچستان پاکستان و از مبارزان علیه انگلیسیها (قرن13)

محرز بن خَلَف

صوفی و مدرس تونسی (قرن5)

محرّق

شهر و جزیره ای در مجمع الجزایر بحرین

مُحرّم

نخستین ماه تقویم قمری - در حدیث

مُحرِم --> اِحرام

مَحرَم

کسی که ازدواج با او حرام است. - احکام فقهی

محرم، احمد

شاعر مصری (قرن14)

محرم بلقیس --> مأرِب

محَسنات بدیعی

دانشی که در آن از زیبائیهای کلام صحبت می شود.

محسن بن علی

سومین فرزند حضرت علی (ع)