جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

محب الله اله آبادی

صوفی و عالم هندی(قرن10)

محبت

احساس تعلق عقلی یا قلبی به دیگری اعم از خدا، افراد یا اشیا، ماورایی یا زمینی، دارای مراتب مشخصی در اخلاق و عرفان - در قرآن و حدیث - بحث درباره معنای عرفانی محبت و مراتب آن

محبوب القلوب (1)

کتابی نوشتهء قطب الدین لاهیجی در تاریخ حکما (قرن11)

محبوب القلوب (2) --> شمسه و قهقهه

محبوب بن رحیل

"ابوسفیان" مورخ و متکلم اباضی (قرن2)

محبوب عالم، مولوی

مؤلف و ناظم کتب فقهی به فارسی و پنجابی (قرن13)

محبوبی اردکانی، حسین

محقق تاریخ ایران (قرن14)

محبّی (1)

خانواده ای از ادبا و قضات دمشقی (قرن10و11): - محب الدین ابوالفضل محمد - فضل الله بن محب الله - محمدامین بن فضل الله

محبّی (2) --> سلیمان قانونی

محتاجیان --> چَغانیان (2)

محتسب --> حِسْبَه

محتشم السلطنه

لقب "حسن اسفندیاری"، سیاستمدار، وزیر و رئیس مجلس شورای ملی (قرن13و14)

محتشم کاشانی، کمال الدین

شاعر مرثیه سرای اوایل عهد صفوی (قرن10)

محجوب، محمد جعفر

ادیب و محقق و فرهنگ پژوه ایرانی (قرن14)

محجوبی، مرتضی

استاد موسیقی ایرانی، نوازندهء پیانو (قرن14)